Skip to Main Content
Minua kiinnostavat
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Tavoitteet

Tavoitteena oli tutkia, miten eri sidostyypit vaikuttavat kroonisista haavoista kärsivien potilaiden kokemaan kipuun ja stressiin.

Menetelmät

 • Tutkimuksessa havainnoitiin mahdollisia eroja stressi- ja kiputasoissa potilailla, joiden kroonisia haavoja hoidettiin atraumaattisilla ja perinteisillä sidoksilla.
 • Tutkimuksessa käytettiin seuraavia mittareita:
  • stressimittari (PSS)
  • ahdistuneisuusmittari (STAI)
  • numeerinen stressinarviointi.
 • Sidosten vaihdon yhteydessä PSS- ja STAI-kysymykset luettiin potilaille ääneen ja tutkimusryhmän jäsen kirjasi heidän vastauksensa muistiin.

Tulokset

 • Tutkimukseen osallistui 49 potilasta, joilla oli kroonisia haavoja. Heistä 53 % oli miehiä (n = 26) ja 47 % naisia (n = 23). Potilaat olivat 38–95-vuotiaita keskimääräisen iän ollessa 69,1 ± 14,1.
 • Etiologialtaan vaihtelevia haavatyyppejä hoidettiin joko atraumaattisilla sidoksilla (esim. Mepilex) tai perinteisillä sidoksilla (esim. Biatain®* tai Aquacel®* Ag) (taulukko 1).

*Aquacel on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa ConvaTec Inc. Biatain on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Coloplast A/S..

hidden1hidden2

Taulukko 1. Etiologia

Haavatyyppi Atraumaattinen, n (%)  Perinteinen, n (%)
Laskimosäärihaava 3 (30 %) 5 (13 %)
Muu säärihaava 2 (20 %) 5 (13 %)
Diabeetikon jalkahaava 1 (10 %) 15 (38 %)
Muu jalkahaava 4 (40 %) 8 (21 %)
Muu krooninen haava - 6 (15 %)
Yhteensä 10 39
hidden1hidden2

Taulukko 2. Vertailu atraumaattisilla ja perinteisillä sidoksilla hoidettujen potilaiden keskimääräisistä henkisistä ja fyysisistä kipu- ja stressitasoista

Kipu-/stressimittarit Atraumaattinen  Perinteinen
STAI 38,40 ± 15,62 33,1 ± 11,16
PSS 24,60 ± 10,08 22,72 ± 9,17
Numeerinen kipu 1,43 ± 0,98* 3,66 ± 3,13*
Numeerinen stressi 2,00 ± 0,58* 3,63 ± 2,66*
Syke 69,11 ± 7,53 75,62 ± 14,05
Hengitystaajuus 16,86 ± 8,17 16,09 ± 1,95
Systolinen verenpaine 125,70 ± 12,23 137,82 ± 17,03
Diastolinen verenpaine 64,22 ± 11,56 69,13 ± 12,91
Galvaaninen ihovaste (GSR) 19,76 ± 5,42* 33,15 ± 16,32
Syljen kortisoli 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,09

*Ero ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä, kun p on alle 0,05.

STAI = state trait anxiety inventory; PSS = perceived stress scale

hidden1hidden2
pylväskaavio – Mepilexin vertailu muihin sidoksiin
Kaavio 1. Atraumaattisilla ja perinteisillä sidoksilla hoidettujen potilaiden itsearviointiin perustuvat numeeriset stressi- ja kiputasot.
 • Perinteisillä sidoksilla hoidettujen potilaiden kohonneiden fyysisten stressi-indikaattoreiden lisäksi he arvioivat itse akuutin kipunsa ja stressinsä suuremmiksi sidosten vaihdon yhteydessä (kaavio 1).

 • PSS- ja STAI-kyselyjen stressitulokset olivat suhteellisen samankaltaisia molempien potilasryhmien välillä. Keskimääräiset PSS-pisteet olivat 24,60 ± 10,08 atraumaattisilla sidoksilla hoidetuilla potilailla ja 22,72 ± 9,17 perinteisillä sidoksilla hoidetuilla potilailla. PSS-kyselyn enimmäispistemäärä on 56.

 • Atraumaattisilla sidoksilla hoidettujen potilaiden keskimääräiset piirreahdistuksen pisteet olivat 34,90 ± 11,41 ja akuutin ahdistuksen pisteet 38,40 ± 15,62 sidosten vaihdon yhteydessä. Perinteisillä sidoksilla hoidettujen potilaiden keskimääräiset piirreahdistuksen pisteet olivat 33,21 ± 11,20 ja akuutin ahdistuksen pisteet 33,31 ± 11,16 sidosten vaihdon yhteydessä. Ahdistusta mitattiin STAI-kyselyllä, jossa enimmäispistemäärä on 80.

 • Potilaiden keskimääräiset stressipisteet olivat 24,60 ± 10,08 (atraumaattiset sidokset) ja 22,72 ± 9,17 (perinteiset sidokset) PSS-kyselyssä ja 34,90 (atraumaattiset sidokset) ja 33,21 (perinteiset sidokset) STAI-kyselyssä.

 • Tutkimustulos voi viitata siihen, että vaikka akuutti kipu ja stressi oli paljon vähäisempää atraumaattisilla sidoksilla hoidetuilla potilailla, kroonisen haavan kanssa elämiseen yleisesti liittyvät tekijät voivat vaikuttaa taustalla olevan ja jatkuvan stressin ja ahdistuksen kokemiseen.
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Samankaltaisia Mölnlycke-tuotteita

Ota yhteyttä
Mölnlycke Sulje

Terveydenhuollon ammattilainen

Tällä sivulla olevat tiedot on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille. Merkitsemällä rastin ruutuun vahvistatte, että olette terveydenhuollon ammattilainen.